Handelsbetingelser

for PrettyMe.dk

PrettyMe.dk
Langenæs Allé 78, 1. tv
8000 Aarhus C
TLF: +4542927793
CVR: 38 37 97 47 

PrettyMe.dk stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på https://www.prettyme.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og PrettyMe.dk.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem PrettyMe.dk og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med PrettyMe.dk vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og PrettyMe.dk.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Tjenesten giver Brugeren adgang til PrettyMe.dk’s tjenester bestemt ved bestilling.
Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette PrettyMe.dk samt ændre sit password. 

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af PrettyMe.dk tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel. 

PrettyMe.dk forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man bruge det, på forsiden, angivede link
eller kontakte PrettyMe.dk via kontakt@prettyme.dk

PrettyMe.dk modtager online betalinger med; Visa/Dankort.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusive moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

PrettyMe.dk benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

PrettyMe.dk’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol. 

Der gives ikke fortrydelsesret på varer købt i vores webshop da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige handelsbetingelser for Prettyme.dk overfor skønhedsklinikker og andre, der opretter en profil og/eller annoncerer gennem Prettyme.dk som formidlingsbureau til kunder som slutbrugere såvel som i forhold til brugere, der har oprettet en profil på Prettyme.dk.
Aftaleforholdet indgås direkte mellem skønhedsklinikker og slutbruger, og Prettyme.dk står alene for at formidle kontakten, og er ikke aftalepart i selve behandlingsforløbet. Dansk rets almindelige regler gælder for aftaleforholdet mellem skønhedsklinik og slutbruger, herunder for aftaleindgåelse mellem disse og for accept og tilbud.

Aftaler om ændringer i en ordre efter bindende aftale er indgået mellem skønhedsklinikken og slutbruger, kan alene ske ved direkte kontakt mellem skønhedsklinikken og slutbruger, idet Prettyme.dk alene agerer som formidler af den første kontakt mellem skønhedsklinikker m.v. og slutbrugere, og ikke forestår yderligere i den videre proces mellem parterne, medmindre andet specifikt er aftalt.

Ved ændringer kan den oprindelige pris ikke garanteres. Reservationer kan alene ændres inden behandlingsforløbet er opstartet.

En annullering af en behandlingsaftale, der er formidlet via Prettyme.dk kan ligeledes alene ske ved direkte kontakt til den konkrete skønhedsklinik m.v. som behandlingsaftalen er indgået med fra slutbrugers side. Ved manglende annullering inden det planlagte opstartstidspunkt vil slutbruger kunne blive opkrævet hele behandlingsudgiften fra skønhedsklinikken afhængigt af den enkelte skønhedskliniks egne vilkår på dette område. 

Alle oplysninger om pris, dimensioner, kapacitet, styrke eller andre tekniske specifikationer i kataloger, cirkulærer, annoncer, brochurer, billedmaterialer og prislister m.v. er kun omtrentlige, og er ikke oplysninger som Prettyme.dk som formidler indestår for rigtigheden af. De er samtidig kun bindende for skønhedsklinikken, såfremt der, i det skriftlige aftalemateriale mellem skønhedsklinikken og slutbruger, er udtrykkeligt henvist hertil. 

Prisen for slutbrugerne fastsættes ud fra det bookede tidsrum for behandlingen, omfanget af behandlingsforløbet og de eventuelle tilbud, der er afgivet fra den respektive skønhedsklinik og fremgår af formidlingen på Prettyme.dk.

Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte behandling ændres inden det planlagte opstartstidspunkt for behandlingsaftalen, herunder som følge af udefra kommende ændringer i eksempelvis uden at være begrænset hertil valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er Prettyme.dk som formidler af aftalen på vegne af skønhedsklinikker m.v. uden ansvar herfor. 

Prettyme.dk har som formidler af behandlingsforløbet mellem skønhedsklinik m.v. og slutbruger intet ansvar for behandlingen eller dets beskaffenhed overfor slutbruger, idet ansvar for fejl og mangler afgøres indbyrdes af aftalegrundlaget mellem skønhedsklinik m.v. og slutbruger direkte efter danske rets almindelige regler herom. Ved behandlingsforløbets afslutning skal slutbruger således straks og uden ugrundet ophold selv foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af den modtagne ydelse. Hvis slutbruger vil påberåbe sig en mangel ved det behandlingsforløbet, skal slutbruger straks efter mangler er eller burde være opdaget give besked herom direkte til vedkommende skønhedsklinik, hvor behandlingen er foregået.

Efter skønhedsklinikkens valg vil mangler ved det behandlingsforløbet blive afhjulpet, omleveret eller kontraktsummen for det leverede blive krediteret slutbruger udenom Prettyme.dk som formidler af aftaleforholdet.

Forandring af eller indgreb i det leverede uden skønhedsklinikkens samtykke, eller undladelse af anvendelse og vedligeholdelse af det leverede i overensstemmelse med skønhedsklinikkens anvisninger, sker for slutbrugers egen risiko og ansvar i forhold til aftalegrundlaget med skønhedsklinikken, og kan ikke inddrages i formidlingsforholdet med Prettyme.dk. 

For krav som vedrører skønhedsklinikkens opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser er Prettyme.dk uden ansvar, og slutbruger henvises til at afklare forholdet direkte med skønhedsklinikken.

Prettyme.dk er endvidere under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor slutbruger for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes et modtaget behandlingsforløb, anvendelse af det leverede eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Prettyme.dk eller skønhedsklinikken er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. 

I henseende til slutbrugers alder for indgåelse af behandlingsaftale med skønhedsklinik henvises til de separate pris- og produktkatalog, der særskilt angiver minimumsalderen for de respektive produkter hos de enkelte skønhedsklinikker. 

Den enkelte skønhedsklinik har til enhver tid alene ansvaret for, at de tilbudte behandlingsforløb er forsikret på behørig vis i forhold til slutbruger.

Der henvises til de enkelte skønhedsklinikkers individuelle pris- og produktkataloger for omfanget af de tegnede forsikringer. 

Prettyme.dk er berettiget til straks og uden ugrundet ophold at bringe et abonnementsforhold til ophør ved væsentlig misligholdelse fra den respektive skønhedskliniks side, herunder som følge af manglende overholdelse af aftaleforhold eller gentagen passivitet overfor påtalte forhold.

Prettyme.dk er endvidere berettiget til straks at bringe en brugerprofil oprettet af en slutbruger på Prettyme.dk til ophør uden angivelse af nogen særlig begrundelse herfor, ligesom en brugerprofil kan slettes ved gentagne misligholdelse af aftaleforhold med skønhedsklinikker fra slutbrugers side. 

Prettyme.dk hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af omstændigheder, som ligger uden for Prettyme.dk’s kontrol, f.eks., men ikke begrænset hertil; strejke, arbejdsnedlæggelse, blokade, lockout, forsinket eller mangelfuld leverance fra underleverandører, krig, oprør, brand, vejrlig og naturkatastrofer, mangel på transportmidler eller transportuheld, valutarestriktioner og forbud mod import/eksport.
Prettyme.dk er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter, i henhold til aftalen, til tredjemand, såfremt dette kan ske uden væsentlig ulempe for skønhedsklinikken og uden væsentlig ændring af aftalen.
Scroll til toppen