Handelsbetingelser

for PrettyMe.dk

PrettyMe.dk stiller en online tjeneste til rådighed på https://www.prettyme.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og PrettyMe.dk.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem PrettyMe.dk og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med PrettyMe.dk vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og PrettyMe.dk.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Tjenesten giver Brugeren adgang til PrettyMe.dk’s tjenester bestemt ved bestilling.
Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette PrettyMe.dk samt ændre sit password. 

Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige handelsbetingelser for Prettyme.dk overfor skønhedsklinikker der opretter en profil  gennem Prettyme.dk som formidlingsbureau til kunder som slutbrugere.

Aftaleforholdet indgås direkte mellem skønhedsklinikker og slutbruger, og Prettyme.dk står alene for at formidle kontakten, og er ikke aftalepart i selve behandlingsforløbet. Dansk rets almindelige regler gælder for aftaleforholdet mellem skønhedsklinik og slutbruger, herunder for aftaleindgåelse mellem disse og for accept og tilbud.

Aftaler om ændringer i en ordre efter bindende aftale er indgået mellem skønhedsklinikken og slutbruger, kan alene ske ved direkte kontakt mellem skønhedsklinikken og slutbruger, idet Prettyme.dk alene agerer som formidler af den første kontakt mellem skønhedsklinikker m.v. og slutbrugere, og ikke forestår yderligere i den videre proces mellem parterne, medmindre andet specifikt er aftalt.

Ved ændringer kan den oprindelige pris ikke garanteres. Reservationer kan alene ændres inden behandlingsforløbet er opstartet.

En annullering af en behandlingsaftale, der er formidlet via Prettyme.dk kan ligeledes alene ske ved direkte kontakt til den konkrete skønhedsklinik m.v. som behandlingsaftalen er indgået med fra slutbrugers side. Ved manglende annullering inden det planlagte opstartstidspunkt vil slutbruger kunne blive opkrævet hele behandlingsudgiften fra skønhedsklinikken afhængigt af den enkelte skønhedskliniks egne vilkår på dette område. 

Prisen for slutbrugerne fastsættes ud fra det bookede tidsrum for behandlingen, omfanget af behandlingsforløbet og de eventuelle tilbud, der er afgivet fra den respektive skønhedsklinik og fremgår af formidlingen på Prettyme.dk.

Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte behandling ændres inden det planlagte opstartstidspunkt for behandlingsaftalen, herunder som følge af udefra kommende ændringer i eksempelvis uden at være begrænset hertil valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er Prettyme.dk som formidler af aftalen på vegne af skønhedsklinikker m.v. uden ansvar herfor. 

Prettyme.dk har som formidler af behandlingsforløbet mellem skønhedsklinik m.v. og slutbruger intet ansvar for behandlingen eller dets beskaffenhed overfor slutbruger, idet ansvar for fejl og mangler afgøres indbyrdes af aftalegrundlaget mellem skønhedsklinik m.v. og slutbruger direkte efter danske rets almindelige regler herom. Ved behandlingsforløbets afslutning skal slutbruger således straks og uden ugrundet ophold selv foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af den modtagne ydelse. Hvis slutbruger vil påberåbe sig en mangel ved det behandlingsforløbet, skal slutbruger straks efter mangler er eller burde være opdaget give besked herom direkte til vedkommende skønhedsklinik, hvor behandlingen er foregået.

Efter skønhedsklinikkens valg vil mangler ved det behandlingsforløbet blive afhjulpet, omleveret eller kontraktsummen for det leverede blive krediteret slutbruger udenom Prettyme.dk som formidler af aftaleforholdet.

Forandring af eller indgreb i det leverede uden skønhedsklinikkens samtykke, eller undladelse af anvendelse og vedligeholdelse af det leverede i overensstemmelse med skønhedsklinikkens anvisninger, sker for slutbrugers egen risiko og ansvar i forhold til aftalegrundlaget med skønhedsklinikken, og kan ikke inddrages i formidlingsforholdet med Prettyme.dk. 

For krav som vedrører skønhedsklinikkens opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser er Prettyme.dk uden ansvar, og slutbruger henvises til at afklare forholdet direkte med skønhedsklinikken.

Prettyme.dk er endvidere under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor slutbruger for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes et modtaget behandlingsforløb, anvendelse af det leverede eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Prettyme.dk eller skønhedsklinikken er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. 

I henseende til slutbrugers alder for indgåelse af behandlingsaftale med skønhedsklinik henvises til de separate pris- og produktkatalog, der særskilt angiver minimumsalderen for de respektive produkter hos de enkelte skønhedsklinikker. 

Den enkelte skønhedsklinik har til enhver tid alene ansvaret for, at de tilbudte behandlingsforløb er forsikret på behørig vis i forhold til slutbruger.

Der henvises til de enkelte skønhedsklinikkers individuelle pris- og produktkataloger for omfanget af de tegnede forsikringer. 

Prettyme.dk hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af omstændigheder, som ligger uden for Prettyme.dk’s kontrol, f.eks., men ikke begrænset hertil; strejke, arbejdsnedlæggelse, blokade, lockout, forsinket eller mangelfuld leverance fra underleverandører, krig, oprør, brand, vejrlig og naturkatastrofer, mangel på transportmidler eller transportuheld, valutarestriktioner og forbud mod import/eksport.
Prettyme.dk er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter, i henhold til aftalen, til tredjemand, såfremt dette kan ske uden væsentlig ulempe for skønhedsklinikken og uden væsentlig ændring af aftalen.
Scroll to Top